تبلیغات
دانلود رایگان تحقیق و مقاله (تحقیق ای تی) - ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام
 
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391 :: نویسنده : محمد مقاله
ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام
1. شمول نظام ارزشی اسلام
نظام ارزشی و اخلاقی اسلام، نظامی فراگیر، عام و شامل است. هر محققی اگر پژوهش ساده‌ای در میان كتب اخلاقی بنماید، به خوبی در می‌یابد كه دایره ارزش‌ها در بسیاری از مكتب‌ها تنگ و محدود است و عمدتا منحصر به ارزش‌های اخلاقی‌ای است كه در محیط اجتماعی مطرح می‌شود. در بسیاری از مكاتب یا مسأله ارتباط انسان با خدا مطرح نمی‌شود و یا منحصرا تمامی ارزش‌ها را در ارتباط انسان با خدا مطرح می‌كنند و ارتباط با دیگران را ضد ارزش می‌دانند. اما در اسلام تمامی ارتباطات مناسب و مفید، مورد نظر قرار گرفته‌اند، ارتباط انسان با خدا، با خلق، با خود، خانواده، جامعه و حتی روابط بین الملل، ارزش‌های ثابت و معینی دارند؛ یعنی هیچ مسأله‌ای از مسائل زندگی انسان نیست كه تحت پوشش ارزش‌های اخلاقی اسلام قرار نگیرد. آن زمانی كه آدمی با دشمن خونی خود در گیر است، یعنی در موقعیتی كه در هیچ عرف بین المللی ارزش اخلاقی مطرح نیست، اسلام حكم و قانون و ارزش اخلاقی دارد. اگر شما تا سر حد مرگ با دشمن جنگ كردید و در آخرین لحظه‌ای كه دشمن به مرز هلاكت رسیده است، امانتی را به دست شما سپرد كه به كسی برسانید و شما هم پذیرفتید، به هیچ بهانه‌ای، حق خیانت كردن به آن را ندارید.
2. انسجام درونی
به مجموعه‌ای «نظام» گفته می‌شود كه تمامی اجزاء و عناصر آن با یكدیگر ارتباط و انسجام داشته و همه آنها هدف واحدی داشته باشند. در بسیاری از مكاتب اخلاقی، چنین انسجام و پیوند درونی مشهود نیست؛ مثلا در نظام‌های متفاوت، متغیرهایی از قبیل پول داشتن، علم داشتن، قهرمان بودن و امثال آن را به عنوان ارزش تلقی می‌كنند، در حالی كه بین آنها ارتباط و انسجامی مشهود نیست و تنها یك مجموعه‌ ساختگی است. از طرف دیگر، طرح ارزش‌های جدید و طرد سایر ارزش‌ها به طور مداوم و تغییر و تحول پیوسته و همیشگی در این مكاتب، از این واقعیت پرده بر می‌دارد كه مجموعه ارزشی آنها، علاوه بر برخوردار نبودن از انسجام، ملاك معقول و منطقی نیز ندارد، بلكه تابع میل و هوس مردم است، اما بین ارزش‌های اسلامی آن چنان ارتباط معقول و منطقی وجود دارد كه می‌توان این مجموعه را به صورت درختی ترسیم كرد كه دارای ریشه‌ای قوی و مستحكم و تنه‌ای قدرتمند است. این درخت دارای شاخه‌‌های اصلی و فرعی است و جهت حركت تمامی آنها نیز به سمت بالا است.
3. قابلیت تبیین عقلانی
سومین ویژگی نظام اخلاقی اسلام این است كه قابل تبیین و استدلال است. نظریه پردازان بسیاری از مكاتب اخلاقی، تصریح می‌‌كنند كه مجموعه ارزشی آنها از پشتوانه فلسفی برخوردار نیست، بلكه بالاتر، آنها معتقدند كه ارزش، نه تنها از پشتوانه فلسفی برخوردار نیست كه نمی‌تواند برخوردار باشد و اساسا ارزش را در برابر تعقل قرار می‌دهند. وادی ارزش‌ها را عواطف و احساسات انسان می‌دانند كه مقوله‌ای جدای از استدلال و تعقل است. ارزش‌ها در برابر واقعیت‌ها قرار دارند و بین ارزش و واقعیت، پیوندی نیست.
امروزه یكی از مسائل جنجال بر انگیز و زنده در محافل علمی فلسفه اخلاق، این موضوع است كه آیا ارزش‌ها با واقعیات ارتباطی دارند یا نه. اهمیت این بحث بدین جهت است كه تبیین عقلانی ارزش‌ها، فقط زمانی ممكن است كه بتوان رابطه بین ارزش‌ها و واقعیت‌ها را كشف كرد. زیرا عقل فقط واقعیت‌ها را درك می كند. اگر ارزش‌ها صرفاً تابع قرارداد باشند، هیچ رابطه منطقی با هم ندارند و هیچ دلیل عقلی هم نمی‌تواند آنها را ثابت كند. تمایل فرد یا فرضا مجموعه افراد یك جامعه را كه نمی‌توان با دلیل عقلی توجیه كرد، مثلا نمی‌توان گفت كه به چه دلیل انسان «گل» را دوست دارد. دوستی، میل، علاقه، عشق و امثال آن، قابل تبیین عقلانی نیستند، تنها زمانی می‌توان بر موضوعی استدلال عقلی آورد كه آن موضوع بر یك سلسله علّی و معلولی مبتنی باشد، اگر بین دو پدیده رابطه علّی و معلولی نباشد، نمی‌توان بین آنها رابطه‌ای منطقی و عقلی برقرار كرد.
باید دید برای رسیدن به هدف، چه رفتار خاصی مورد نیاز است. بنا بر این، رابطه بین رفتار و اهداف انسان بر اساس قانون علیت، قابل تبیین است؛ یعنی عقل انسان می‌گوید، اگر بخواهی به فلان هدف برسی باید فلان كار را انجام دهی، اگر چنین رابطه‌ای بین رفتار و اهداف نباشد، اهداف قابل تبیین عقلاانی نخواهند بود و تنها بر اساس میل، علاقه و رغبت مردم تعیین می‌شوند.
پس، از آنجا كه اسلام به وجود نیازهای فطری در انسان قائل است و از طرف دیگر برای رسیدن انسان به آن هدف‌ها، افعال اخلاقی را واسطه می‌داند، می‌توان رابطه عقلانی بین اهداف و افعال را كشف كرد، از این جهت نظام ارزشی اسلام قابل تبیین عقلانی و فلسفی است. اگر چه نمی‌توان این ویژگی را به نظام اخلاقی اسلام منحصر كرد، اما به عنوان یكی از ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.
4. تركیبی از ملاك‌ها
همانطور كه در بررسی مكاتب اخلاقی مشاهده شد، یكی از نقدهایی كه تقریبا نسبت به همه‌مكاتب اخلاقی وارد دانستیم این بود كه چرا فقط به یك بعد از ابعاد وجودی انسان پرداخته‌اند و سایر ابعاد را نادیده گرفته و یا از آن غفلت كرده‌اند. به عنوان مثال، نظریه لذت گرایی، اعم از لذت گرایی آریستیپوسی یا لذت گرایی اپیكور، تنها بر یك بعد از نیازهای وجودی انسان تكیه كرده و آن را به عنوان معیار ارزش اخلاقی ذكر كرده بودند. از طرف دیگر نظریاتی مانند عاطفه‌گرایی، سود گرایی، وجدان گرایی، قدرت گرایی و امثال آن، بر ابعاد دیگری از ابعاد وجودی انسان، به عنوان معیار و ملاك ارزش، تكیه و تأكید می‌كردند. اما اگر نیك بنگریم خواهیم دید كه نظام اخلاقی اسلام با محور قرار دادن خداوند، محاسن و ویژگی‌های مثبت همه آن مكاتب را یك جا جمع كرده است. یعنی در این مكتب هم به لذت و لذت‌خواهی انسان توجه شده است و هم به عاطفه دیگر دوستی او و هم به همه امیال و خواسته‌های انسانی دیگر او. یعنی در این مكتب اگر كسی به هدف نهایی اخلاق اسلامی، یعنی قرب الهی، برسد از بالاترین و خالص‌ترین لذات نیز بهره‌مند شده است. بالاترین و جامع‌ترین لذات، لذات اخروی و آنجهانی است كه تنها در سایه اطاعت و بندگی خدای متعال به دست می‌آید. پس این گونه نیست كه اصل لذت به عنوان یك معیار از نظام ارزشی اسلام حذف شده باشد. قرآن مجید در بسیاری از آیات برای فرا خواندن مردم به ارزش‌های اسلام، موضوع لذت را مطرح می‌كند: «و فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذّ الأعین.»[1] و برای كسانی كه از مقام و موقعیت معنوی بالاتر و والاتری برخوردارند، مسأله لذت بهره‌مندی از خشنودی خدای متعال و رضایت او را مطرح می‌كند: «و رضوان مّن الله أكبر» .[2] همچنین در نظام اخلاقی اسلام اصل سود و منفعت عمومی، اعم از سود مادی و سود معنوی، مورد توجه قرار گرفته است.
5. حسن فعلی و فاعلی
یكی دیگر از ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام توجه به حسن فعلی و حسن فاعلی در رفتار است. معمولا در مكاتب اخلاقی، معیار قضاوت در مورد ارزش داشتن یا بی ارزش بودن یك رفتار، نفس عمل و نتایج آن است، بدون این كه انتساب آن به فاعل و انگیزه و نیت فاعل مطرح باشد؛ به تعبیر دیگر، معیار قضاوت فقط حسن فعلی است و انگیزه، قصد و نیت فاعل در این مورد دخالتی ندارد، اما از دیدگاه اسلام، تنها معیار ارزش، حسن فعلی نیست، بلكه باید حسن فاعلی نیز مد نظر قرار گیرد. لذا در بسیاری از آیات قرآن مجید «آمنوا»، حسن فاعلی و «عملوا الصالحات»، حسن فعلی، را در كنار هم ذكر می‌كند و ارزش رفتار را ناشی از هر دو، می‌داند. در ابتدا باید ایمان باشد تا انگیزه كار صالح پدید آید و عمل صالح هم از او سر بزند تا او را به سعادت برساند. كار صالحی كه از شخص بی‌ایمان صادر شود، انگیزه الهی نخواهد داشت، حد اكثر این است كه محبوبیت پیش مردم و اشتهار را ایجاد می‌كند كه این همان مزد زحمات او است.
البته موضوع نیت و انگیزه قلبی در مكتب اخلاقی« كانت» هم تا حدودی مطرح شده است، اما او حسن فاعلی را در پاسخ دادن به ندای وجدان و اطاعت از دستور عقل می‌داند، در حالی كه در اسلام، ملاك ارزشمندی اعمال، ارتباط قلبی فاعل با ذات لا یزال الهی است.
6. مراتب داشتن ارزش‌ها
یكی دیگر از ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام این است كه ارزش‌‌ها دارای مراحل و مراتبی هستند، در حالی كه در بسیاری از مكاتب اخلاقی ارزش را دارای یك مرحله می‌دانند. یعنی در هر كاری امر دایر است بر این كه یا آن كار ارزش دارد و یا ندارد. مثلا در مكتب كانت،‌اگر انجام كاری فقط برای اطاعت از حكم عقل و ندای وجدان باشد ارزشمند است، اما اگر اطاعت از حكم عقل، همراه با ارضای عواطف باشد، دیگر ارزشی نخواهد داشت، بنابراین، فداكاری مادر برای فرزندش، از آنجا كه برای ارضای عواطف مادر است، عملی بی ارزش است. در حالی كه در دین اسلام هر یك از این رفتارها مرحله‌ای از ارزش را دارا است.
بنابراین، اسلام برای ارزش‌ها مراحلی را قائل است. دسترسی به بعضی از مراحل آن برای عموم میسّر است، اما رسیدن به مراحل بالا و بالاتر برای همه‌انسان‌ها میسّر نیست و این منحنی هر چه بیشتر به طرف بالا صعود كند، از بالا روندگان آن كاسته خواهد شد.
مراتب ارزش اخلاقی در مكتب اسلام طیف وسیعی از ارزش‌ها را شامل می‌شود كه می‌توان برای آن مراحلی را تا بی نهایت قائل شد، در حالی كه ارزش‌ها در سایر مكاتب، فقط در دو دسته، یا در حد بسیار عالی و محدود یا در حد گسترده و یكسان برای همه، مطرح می‌شوند؛ به عنوان مثال، ترحم بر كودك یتیم، كمك به نابینا و لبخندی مهربانانه به روی انسانی نیازمند، مرحله‌ای از ارزش را تشكیل می‌دهند كه كسب آنها برای همه افراد میسّر است و ضربت شمشیر علی علیه السّلام، در جنگ خندق بر فرق سردار كفارـ عمرو بن عبدودـ نیز مرحله‌ای از ارزش است كه از مجموع عبادت‌های جن و انس برتر است.

[1] . سوره زخرف، آیه 71.
[2] . سوره توبه، آیه 72.
آیت الله مصباح - مكاتب اخلاقی، ص 352 - 357

منبع: www.andisheqom.com


نوع مطلب : اخلاق، فرهنگ، 
برچسب ها : ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:16 ق.ظ

You reported it effectively.
cialis prezzo in linea basso cialis coupons price cialis per pill tadalafil 20mg cialis en mexico precio cialis 10 doctissimo cialis uk only best offers cialis use cialis kamagra levitra comprar cialis 10 espa241a
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:02 ب.ظ

Point clearly used!!
canada medication online pharmacies in usa canadian prescription drugstore canadian discount pharmacies in ocala fl order canadian prescriptions online canada online pharmacies for men trust pharmacy canadian best canadian pharmacy reputable canadian prescriptions online trust pharmacy canadian
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:21 ق.ظ

You mentioned this terrifically.
can you buy viagra in stores uk viagra online online pharmacy for viagra viagra how to buy can you buy viagra without prescriptions viagra price cheap viagra uk pharmacy usa online buying viagra ireland viagra online cheap
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:35 ب.ظ

You have made your stand quite clearly.!
comprar cialis 10 espa241a pastillas cialis y alcoho 5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg cost generic cialis 20mg uk achat cialis en itali overnight cialis tadalafil cialis coupons how much does a cialis cost click here to buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:29 ق.ظ

Fine postings. Thanks.
cialis tablets for sale cialis for sale south africa cialis for sale south africa wow look it cialis mexico cialis price thailand click here to buy cialis recommended site cialis kanada 40 mg cialis what if i take cialis italia gratis buy original cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:54 ب.ظ

Thanks, I like it!
cialis bula cialis prices cialis 20mg prix en pharmacie cialis official site viagra cialis levitra tadalafilo order generic cialis online wow cialis 20 cialis tablets for sale buy generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:59 ق.ظ

You said it nicely.!
cheapest place to buy viagra online buy viagra online uk no prescription find viagra buy cheap viagra online uk viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buying viagra uk how to get viagra uk viagra pharmacy online viagra purchase online viagra alternatives
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:02 ب.ظ

You expressed it perfectly!
canada discount drugs cialis buy cheap cialis in uk buy cialis online cheapest cialis daily new zealand dosagem ideal cialis cialis from canada acheter du cialis a geneve cialis generico tadalafil buying cialis overnight
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:22 ق.ظ

You have made your position very well!.
cialis official site only here cialis pills cialis 50 mg soft tab can i take cialis and ecstasy cialis pills cialis et insomni cialis 100mg suppliers only best offers 100mg cialis only here cialis pills sialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:46 ق.ظ

Seriously plenty of beneficial advice!
buy viagra uk no prescription where can i buy viagra uk buying viagra from canada buy prescription viagra online viagra cheap levitra get viagra no prescription sildenafil to buy viagra online pharmacy uk can you buy viagra without prescriptions buying viagra online safe
جمعه 3 فروردین 1397 09:26 ب.ظ

This is nicely put! .
click now buy cialis brand buy cialis uk no prescription prix cialis once a da order cialis from india buy cheap cialis in uk cialis online we use it 50 mg cialis dose cialis farmacias guadalajara wow cialis 20 does cialis cause gout
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:01 ق.ظ

Awesome info. Thank you!
we recommend cialis info cialis patent expiration generic cialis review uk click here to buy cialis prezzo cialis a buon mercato cialis reviews buy name brand cialis on line weblink price cialis cialis 20 mg effectiveness tadalafil 20mg
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:29 ق.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite certain I will learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:46 ق.ظ
Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will
be tweeting this to my followers! Exceptional blog and fantastic style and design.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


دانلود رایگان تحقیق و مقاله (تحقیق ای تی)
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمد مقاله
مطالب اخیر
نویسندگان
برچسبها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :