تبلیغات
دانلود رایگان تحقیق و مقاله (تحقیق ای تی) - تحقیق شرکت های تعاونی
 
سه شنبه 30 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد مقاله

قسمت سوم

==فصل بیستم - زیان، انحلال و تصفیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

ماده ۱۱۹ - شرکت یا اتحادیه تعاونی می‌تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تأمین نماید ونمی‌تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم، درآمد سالهای بعدی شرکت یا اتحادیه را تقسیم کند.

ماده ۱۲۰ - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شود:

  • ۱ - کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده.
  • ۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی.
  • ۳ - اتمام برنامه‌ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده‌است.
  • ۴ - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
  • ۵ - عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و یا تعطیل کار و یا عدم فعالیت آن در مهلتهایی که وزارت تعاون و امورروستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مقرر می‌دارد.

ماده ۱۲۱ - در موارد مذکور در بند ۵ ماده ۱۲۰ وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحلال شرکت یا اتحادیه مربوط را به شورای رسیدگی وداوری در اختلافات تعاونیها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا دارای کلیه اختیارات پیش‌بینی شده در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده برای جلوگیری‌از عملیات و فعالیتهای خلاف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد بود.

ماده ۱۲۲ - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاهامراتب را به شرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول‌اخطار شورا کتباً ارسال دارد.

ماده ۱۲۳ - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون وامور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آراء صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۲۴ - با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به‌انحلال آن و تعیین هیأت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.

ماده ۱۲۵ - در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدیم به شرح زیر است:

  • ۱ - پرداخت بدهیهای شرکت یا اتحادیه.
  • ۲ - پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مازاد تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت‌بیشتر باشد.
  • ۳ - انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.

فصل بیست و یکم - مجازاتها

ماده ۱۲۶ - هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۷ - هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه‌یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۸ - هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در موردوجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.

تبصره - رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یامداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.

ماده ۱۲۹ - حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا یک سال‌محکوم می‌شوند.

ماده ۱۳۰ - هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند علاوه‌بر جبران خسارت به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف‌می‌شود.

ماده ۱۳۱ - وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیش‌بینی شده در این قانون در تمام مراحل‌رسیدگی از هزینه دادرسی معاف می‌باشد. تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۳۲ - پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می‌شودو در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار می‌گردد.

فصل بیست و دوم

وظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی

ماده ۱۳۳ - وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خودعهده‌دار وظائف زیر است: ۱ - تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی. ۲ - تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان. ۳ - اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی. ۴ - تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌ها که وسیله سایرسازمانهای دولتی و خصوصی تهیه می‌شود. ۵ - اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها. ۶ - تهیه اساسنامه و آیین‌نامه‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین‌نامه‌های‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی. ۷ - جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانون‌تصریح شده‌است. ۸ - تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور(‌مندرج در فصل ۲۳ این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشته‌های تعاونی. ۹ - نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی. ۱۰ - تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق واتحادیه‌های مرکزی.

فصل بیست و سوم - تشکیلات و نظام تعاونی کشور

ماده ۱۳۴ - اتحادیه مرکزی هر یک از رشته‌های تعاونی نماینده آن رشته‌است که به شرح زیر تشکیل می‌شود: ۱ - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی. ۲ - اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف. ۳ - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.

ماده ۱۳۵ - تشکیلات تعاونی در کشور به شرح زیر خواهد بود: الف - در هر منطقه تعاونی: ۱ - انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی. ۲ - اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌های سه‌گانه. ۳ - اتحادیه‌های اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون. ۴ - سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها. ب - تشکیلات تعاونی مرکزی: ۱ - شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور. ۲ - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها. ۳ - بانک تعاون کشاورزی ایران. ۴ - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه. ۵ - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی. ۶ - اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.

ماده ۱۳۶ - شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به‌ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد: رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی. رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف. رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه. رییس هیأت مدیره بانک تعاون کشاورزی ایران. رییس کل بانک رفاه کارگران. رییس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. نماینده وزارت کار و امور اجتماعی. یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها. تبصره - مادام که اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها تشکیل نشده‌است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.

ماده ۱۳۷ - آیین‌نامه وظائف شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱۳۸ - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضایی - دادستان کل کشور - نماینده وزارت تعاون و امور روستاها -‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی - سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها (‌پس ازتشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و یا اساسنامه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تصریح شده‌است تشکیل‌می‌شود.

فصل بیست و چهارم - حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

ماده ۱۳۹ - وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونیها مجاز به حسابرسی آنها می‌باشد و در عین حال می‌تواند طبق‌آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی عضو اتحادیه به نظارت و هماهنگی را برای دوره‌های معین به اتحادیه‌مذکور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند. تبصره ۱ - وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط می‌تواند در هر هنگام‌اجازه قبلی را لغو کند. تبصره ۲ - در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این‌وظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاهااعلام دارد.

ماده ۱۴۰ - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند نسخه‌ای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یک‌هفته پس از تنظیم به اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهای محل (‌یااداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال دارند.

ماده ۱۴۱ - حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و به مورد اجراگذاشته خواهد شد.

فصل بیست و پنجم - مقررات مختلف

ماده ۱۴۲ - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده‌اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به‌تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.

ماده ۱۴۳ - مطالبات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه‌است.

ماده ۱۴۴ - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.

ماده ۱۴۵ - وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأیید وزارت‌دارایی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.

ماده ۱۴۶ - در مواردی که وزارت تعاون و امور روستاها تخلفی را در اداره امور شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ملاحظه کند بلافاصله با استفاده ازکلیه اختیارات پیش‌بینی شده برای مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت یا اتحادیه مربوط تصمیم لازم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۱۴۷ - سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق‌مقررات و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مخصوص به خود انجام خواهد داد.

ماده ۱۴۸ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.

ماده ۱۴۹ - این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هر گاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج‌تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (‌موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی) که از این پس مرکزتحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌های‌تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم می‌نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست.

دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این‌قانون و مصوبات کمیسیونهای مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهل و نه ماده و چهل و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه‌روز یکشنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق شرکت های تعاونی،
لینک های مرتبط :


شنبه 31 شهریور 1397 07:01 ب.ظ

This is nicely put! !
drugs for sale deep web pharmacy times canada online pharmacies medication cialis from canada pharmacy canada online prescriptions canada online pharmacy online pharmacies tech school most reliable canadian pharmacies canadian medications pharmacy canadian drug store
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:28 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
acquisto online cialis can i take cialis and ecstasy cialis generique brand cialis generic cialis side effects callus get cheap cialis cialis for sale in europa buy cialis online nz cialis tadalafil
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:04 ب.ظ

With thanks, Plenty of information!

pharmacy canada plus canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacys canadian prescriptions online pharmacy near me canada medications information viagra canadiense canada medications cheap pharmacy prescription drugs without prior prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:22 ق.ظ

You actually mentioned it fantastically.
where can you buy viagra uk viagra buy uk viagra no presc where can you buy viagra online safely can you buy viagra online buy viagra safely online buy prescription viagra online usa online pharmacy how can i buy viagra where can i buy viagra pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:30 ق.ظ

Really quite a lot of superb info!
order a sample of cialis enter site 20 mg cialis cost tadalafil tablets cialis lowest price canadian discount cialis order generic cialis online cialis for sale cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg best price miglior cialis generico
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:54 ب.ظ

Appreciate it, Numerous data!

buy brand cialis cheap cialis 20 mg cialis preise schweiz cialis price thailand cialis manufacturer coupon usa cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis en 24 hora cialis side effects dangers prix cialis once a da
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:59 ق.ظ

Useful info. Many thanks.
buy real viagra online without prescription buy uk viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy real viagra online usa buy online pharmacy buy viagra online forum how do i order viagra buy viagra online using paypal can you buy viagra at walmart sildenafil uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:05 ب.ظ

You actually said it adequately.
cialis preise schweiz prices for cialis 50mg link for you cialis price legalidad de comprar cialis how to purchase cialis on line cialis 20mg tesco price cialis cialis per paypa cialis online holland cialis daily new zealand
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:34 ق.ظ

Kudos. I value this.
the best site cialis tablets cialis side effects cialis italia gratis cialis for sale cialis coupons printable cialis en mexico precio cialis 20 mg cost generic cialis soft gels legalidad de comprar cialis click here to buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:24 ب.ظ

You mentioned this superbly.
cialis professional from usa cialis prezzo in linea basso we recommend cialis info cialis prezzo di mercato cialis flussig cialis online nederland cialis free trial we recommend cialis info cialis dosage recommendations we choice cialis uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:48 ق.ظ

Awesome material. Thank you.
cheap viagra tablets can you buy viagra in stores buying viagra online legal viagra online pharmacy usa viagra to buy online uk where can i buy viagra safely online buyviagra uk online viagra buy viagra for men buy viagra online with paypal
جمعه 17 فروردین 1397 11:28 ب.ظ

Very good facts. Appreciate it!
cialis 10mg prix pharmaci cialis official site cialis 05 generic cialis soft gels cialis efficacit comprar cialis 10 espa241a enter site natural cialis only best offers cialis use canadian discount cialis opinioni cialis generico
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:04 ق.ظ

You expressed this very well.
link for you cialis price cialis 100 mg 30 tablet we choice cialis uk rx cialis para comprar cialis 05 cialis lilly tadalafi cialis vs viagra cialis generique cialis generique how to buy cialis online usa
جمعه 4 اسفند 1396 05:24 ب.ظ
این یک موضوع است که به قلب من نزدیک است... خیلی ممنونم هرچند که اطلاعات تماس شما کجا هستند؟
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:06 ب.ظ
If you desire to obtain a good deal from this post then you have to apply such strategies to your
won weblog.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:43 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am trying to
find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:29 ق.ظ
Tremendous issues here. I'm very satisfied to look your post.
Thank you a lot and I am looking forward to touch you.
Will you kindly drop me a mail?
یکشنبه 2 آبان 1395 01:20 ب.ظ
جالب بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


دانلود رایگان تحقیق و مقاله (تحقیق ای تی)
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمد مقاله
مطالب اخیر
نویسندگان
برچسبها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :